Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

LZB s.r.o.
Jamnického 12, 841 05 Bratislava
IČO: 52 226 158
DIČ: 2120950018
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo135015/B

E-mail: intolerancia.bez.zufalstva@gmail.com

(ďalej len "predávajúci")

 a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.stravovacidiar.sk (ďalej len „e-shop“).

Kontaktné údaje predávajúceho: intolerancia.bez.zufalstva@gmail.com

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope (ďalej „kúpna zmluva“).

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "objednávka"), prípadne pre Českú republiku e-mailom. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim.

2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu. 

3. Všetky prijaté a potvrdené elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku do prijatia potvrdenia o objednávke od internetového obchodu.

2. V prípade, že kupujúci už časť alebo celú kúpnu cenu už zaplatil a následne žiada o storno objednávky, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet v lehote 7-ich kalendárnych dní od zaslania žiadosti o storno.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho atď.), v minulosti neprebratý tovar.

- tovar nie je na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-ich kalendárnych dní, ak sa nedohodnú inak.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

1. dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu 

2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

4. predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

5. predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

4. potvrdiť v poštovej doručenke prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej

5. kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky

6. kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy

Dodacie podmienky

Doba dodania

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej v e-shope pri produkte (tovar označený "skladom" do 72 hodín počas pracovného týždňa, tovar označený "nie je skladom" do 20 kalendárnych dní). Celková doba dodania je súčtom lehoty na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Doba na expedíciu sa začína počítať po prijatí platby na účet predávajúceho. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca. Slovenská pošta by mala doručiť dobierku najneskôr na tretí deň od podania (dátumu expedície). Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme má predávajúci právo na náhradu škody vo výške dvojnásobku sumy poštovného.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode o Dodacej lehote všeobecných obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade,ak si to vyžiadajú iné okolnosti a bude o prípadnom predĺžení informovaný.

Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, spravidla do 48 hodín od prijatia záväzného potvrdenia objednávky..

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú iba po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho v stanovenom termíne. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

6. Kúpna cena produktov je udávana vrátane DPH.

Reklamácie

1. Kupujúci zašle predávajúcemu e-mail, kde uvediete číslo daňového dokladu a popis reklamácie.

2. Predávajúci zašle kupujúcemu do 48 hodín (v pracovné dni) informácie o ďalšom postupe.

3. Kupujúci je povinný pri reklamácii preukázať originálny nákupný doklad.

 Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. 

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar vrátane dokladu o zaplatení vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú vo všeobecných obchodných podmienkachk, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Zodpovednosť za chyby na stránke www.stravovacidiar.sk

1. Spoločnosť LZB s.r.o upozorňuje, že informácie uvedené na www.stravovacidiar.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Spoločnosť LZB s.r.o môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

3. Spoločnosť LZB s.r.o nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Ochrana osobných dát

1. Spoločnosť LZB s.r.o sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.

2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke e-shopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od: 1.3.2019

 

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.